ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාව -කදාන

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු

පුස්තකාල සහායක

සුදුසුකම්:

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී යටත් පිරිසෙයින් සම්මාන දෙකක් සහිතව විෂයන් හයක් සමත් වී තිබිය යුතුය.(එක් වරකදී අවම වශයෙන් විෂයන් පහක් සමත් වී තිබිය යුතුය.)

 

වයස් සීමාව:

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට අවුරුදු 18 ට නොඅඩු හා අවුරුදු 45 ට නොවැඩි විය යුතුය. දැනට රාජ්‍ය සේවයේ සිටින අයදුම්කරුවන් සදහා උපරිම වයස් සීමාව අදාල නොවේ.

 

පොදු සුදුසුකම්:

අයදුම්කරුවන් අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට පුර්වාසන්නව වසර තුනක කාලයක් බස්නාහිර පළාත තුල ස්ථිර පදිංචිකරුවන් විය යුතුය.

බදවා ගැනීමේ ක්‍රමය:

මුලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීම හා කායික යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂනයෙදී සිදු කෙරෙන අතර එහිදී ලබා ගන්නා ලකුණු අනුපිලිවෙල හා සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂනයෙදී සලකා බලනු ලබන අවශ්‍යතා ද සලකා බලා බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ.

 

අයදුම්පත් එවිය යුතු ආකාරය:

අයදුම්පත් සමග පහත සදහන් ලියවිලි වල සහතික කරන ලද පිටපත් අමුණා එවිය යුතුය.

උප්පැන්න සහතිකය

අධ්‍යාපන සහතික

වෘත්තීය හෝ සේවා පළපුරුද්ද පිළිබද සහතික

 

අයදුම්පත් 2018.09.21 වෙනි දිනට හෝ එදිනට පෙර ලැබෙන සේ “ලේකම්,ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාව,කදාන” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පමණක් එවිය යුතුය. අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස ඉහල කෙලවරේ අයදුම්කරන තනතුර පැහැදිලිව සදහන් කල යුතුය.

දැනට රාජ්‍ය සේවයේ සිටින අයදුම්කරුවන් තම ආයතන ප්‍රධානියා මගින් සිය අයදුම්පත් යොමු කල යුතුය.