කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය

පුරප්පාඩු:

කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික නොවන)- තනතුරු 16

සුදුසුකම්:

සිංහල/දෙමළ සහ ගණිතය යන විෂයන් ඇතුළුව විෂයන් හයකට සම්මාන සහිතව අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් වී තිබීම

සහ

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය විෂයන් තුනක් සමත් වී තිබීම(සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය හැර)

 

වයස් සීමාව:

වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි වීම හා අවුරුදු 45 ට අඩු වීම.

අයදුම්පත් එවීමේ අවසාන දිනය: 2018 සැප්තැම්බර් 18

ඔබේ අයදුම්පත් අදම පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කරන්න.

 

ලිපිනය:

සභාපති,

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය,

615,

ගාලු පාර,

කටුබැද්ද,

මොරටුව