අභ්‍යාසලාභී බැංකු සහායක

යුනියන් බැංකුව

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

සුදුසුකම්:

ඉංග්‍රීසි හා ගණිතය යන විෂයන්ට සම්මාන සමර්ථ සහිතව අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වීම.

අ.පො.ස උසස් පෙළ විෂයන් තුන සමත් වීම(සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි හැර)

ඉංගීසි භාෂාවෙන් මනා සන්නිවේදන හැකියාව

පරිගණක හැකියාව

අවුරුදු 24 ට වඩා අඩු වීම.

 

ඔබේ අයදුම්පත් 2018 සැප්තැම්බර් 14 දිනට පෙර jobs@unionb.com යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න.