විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

MSD චක්‍රලේඛ අංක 30 ප්‍රකාරව සේවක වර්ගීකරණය- ජෙෂ්ට කළමනාකරු

2014 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනතෙහි 71 (1) (අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යවරයා විසින් අදාළ බලධාරීන් හා සාකච්ජා කිරීමෙන් අනතුරුව අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් හා පරමාණුක විද්‍යා හා තාක්ෂණවේදී ක්ෂේත්‍රයේ පෘතුල පළපුරුද්දක් සහිත අයෙකු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් තනතුරට පත් කරනු ලබනවා ඇත.

 

සම්පුර්ණ ජීව දත්ත , ඥාතීන් නොවන නිර්දේෂකයින් දෙදෙනෙකුගේ නම් හා ලිපිනයන් ඇතුලත්ව සහතිකවල පිටපත් ද සහිතව අදාල අයදුම්පත් සභාපති, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය, 60/460, බේස්ලයින් පාර, ඔරුගොඩවත්ත, වැල්ලම්පිටිය යන ලිපිනයට 2018 සැප්තැම්බර් 25 වන දිනට පෙර ලැබීමට සැලැස්විය යුතුය. අදාල කවරයේ වම් ඉහල කෙලවරේ “රහසිගතයි-අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් තනතුර සදහා අයදුම්පත” යනුවෙන් සදහන් කල යුතුය. රාජ්‍ය අංශයේ /සංස්ථාවල/ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල වල අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත් අදාල ආයතන ප්‍රධානි මාර්ගයෙන් යොමු කල යුතුයි.

වැඩිදුර විස්තර සදහා කරුණාකර අපගේ වෙබ් පිටුව වන www.aed.gov.lk වෙත යොමු වන්න.

 

සභාපති,

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය,

60/460,බේස්ලයින් පාර.

ඔරුගොඩවත්ත,වැල්ලම්පිටිය