සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම

(රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය)

 

සභාපතිතුමන්ගේ ලේකම් තනතුර

කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) ශ්‍රේණිය

 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද

සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ඇතුළුව සම්මාන සමර්ථ හතරක් සහිතව විෂයන් හයකින් අ.පො.ස (සා.පෙළ) සමත්වීම.

සහ

යතුරු ලියනය හා ලඝු ලේඛනය සහිතව ජාතික ආධුනිකත්ව මණ්ඩලය/ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය වැනි පිළිගත් ආයතනයකින් වෘත්තීමය ලේකම් පාටමලාවක් සම්පුර්ණ කර තිබීම හා ලඝු ලේඛන වේගය විනාඩියකට වචන 60-70 හා යතුරු ලියන වේගය විනාඩියකට වචන 35-40 අතර තිබිය යුතුය.

තෝරා ගනු ලබන අයදුම්කරු ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථනය හා ලිවීම පිළිබද හසල දැනුමක් තිබීම අනිවාර්ය වන අතර වැවිලිකළමනාකරණ සමාගමක පළපුරුද්ද හා පරිගණක භාවිතය පිළිබද දැනුම හා හැකියාව අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

 

වයස:

අවුරුදු 18 ට නොඅඩු හා 45 ට නොවැඩි විය යුතුය. (අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් සදහා මෙම උපරිම වයස් සීමාව අදාල නොවේ)

 

ජීව දත්ත තොරතුරු අයදුම්පත් තම ඥාතීන් නොවන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ දුරකථන අංක හා ලිපිනයන් සමග 2018.09.25 දිනට පෙර අයදුම් කල යුතුය. තවද ඉල්ලුම්පත් බහා එවන ලියුම් කවරයේ ඉහල වම් කෙලවරේ පැහැදිලිව සදහන් කර පහත සදහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය.

 

කළමනාකරු,

මානව සම්පත් හා පරිපාලන

සී.ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම,

නො:80, දබුල්ල පාර,

කුරුණෑගල