කොමර්ෂල් බැංකුව

පුරප්පාඩු:

Banking Trainee

සුදුසුකම්:

වයස අවුරුදු 22 ට වඩා අඩු වීම.

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී අවම වශයෙන්.,

ගණිතයට C සාමාර්ථයක්

ඉංග්‍රීසි විෂයට A හෝ B සාමාර්ථයක්

සිංහල/දෙමළ විෂයට S සාමාර්ථයක්

ඇතුළු විෂයන් හතරකට සම්මාන සමර්ථ සහිතව විෂයයන් හයකින් සමත් වීම

හෝ

එඩෙක්සෙල් හෝ කේම්බ්‍රිජ් (O/L) විභාගයෙන් ඉංග්‍රීසි හා ගණිතය විෂයයන් සදහා B සමර්ථ සහිතව විෂයයන් හයක් සමත් වීම

 

සහ

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයෙන් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි විෂය හැර  විෂයයන් තුනක්(අවම වශයෙන් S සමාර්ථ) සමත් වීම

හෝ

එඩෙක්සෙල් හෝ කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ විභාගයෙන් අවම වශයෙන් C සමර්ථ තුනක් තිබීම.

 

ඉහත සුදුසුකම් වලින් ඔබත් සමන්විත නම් ඔබේ අයදුම්පත අදම info@combank.net යන විද්‍යුත් ලිපිනයට එවන්න.