යුනියන් බැංකුව

පුරප්පාඩු:

PERSONAL BANKING ADVISORS

SENIOR PERSONAL BANKING ADVISORS

SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT OFFICERS

 

ඔබත්

අ.පො.ස උසස් පෙළ හෝ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් අයෙක් නම්

මනා සන්නිවේදන හැකියාවකින් යුතු අයෙක් නම්

යුනියන් බැංකුව හා සම්බන්ධ වීමට ඔබට අවස්ථාවක්..

 

ඔබත් මේ සුදුසුකම් වලින් පරිපුර්ණ නම්,සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා පැමිණෙන්න.

දිනය:2018 සැප්තැම්බර් 15

වෙලාව : 9.00am- 12.00pm

ස්ථානය: යුනියන් බැංකුව-ගාල්ල ශාඛාව,නො:143, ප්‍රධාන වීදිය,ගාල්ල