සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහකාර (තනතුරු 04)

 

සුදුසුකම්:

අ.පො.ස.උසස් පෙළ විෂයන් තුනක් සමත් වීම

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල/දෙමළ, ගණිතය හා ඉංග්‍රීසි ඇතුළු විෂයන් හතරකට සම්මාන සමර්ථ සහිතව විෂයයන් හයකින් සමත් වීම.

Excel හා word සහිතව micrisoft office පැකේජය පිළිබද දැනුම

මුල්‍ය හා පරිපාලන අංශයේ වසර තුනකට නොඅඩු වෘත්තීය අත්දැකීම්

රජය විසින් ක්‍රියාත්මක විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘතියක සේවය කර තිබීම අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොදින් කතා කිරීමේ හා ලිවීමේ හැකියාව

 

වයස:

2018 අගෝස්තු 31 වන දිනට වයස අවුරුදු 65 ට අඩු වීම

 

ඔබගේ අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් වල පිටපත්  හා ඥාතීන් නොවන දෙදෙනෙකුගේ නම්, ලිපිනයන්,දුරකථන අංක හා ඊ-මේල් ලිපිනයන් ද සහිතව අයදුම්පත්‍රය 2018 සැප්තැම්බර් 18 වන දිනට පෙර පහත ලිපිනයට ලැබීමට සලස්වන්න. ලිපි යොමු කිරීමේදී ලියුම් කවරයේ වම පස ඉහල කෙලවරේ අදාල තනතුර(Application for the post of the project Management Assistant- Health and Medical Service improvement project” සටහන් කරන්න

 

Senior Assistant Secretary (Medical Services)

Project Director- Health and Medical Service improvement project,

Room No:20, Ministry of health, Nutrition and Indigenous Medicine,

“Suwasiripaya” , 385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha,

Colombo 10