ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය-2018

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර-තාක්ෂණික සේවා ගණය සදහා බදවා ගැනීමේ විවෘත...

Read More

අලෙවිකරණ නිළධාරී තනතුර සදහා උසස් පෙළ සමතුන් හා 2018 උසස් පෙළ ප්‍රථිපල අපේක්ෂිතයින් බදවා ගැනේ.

LB ෆිනෑන්ස් පුරප්පාඩු: අලෙවිකරණ නිළධාරී සුදුසුකම්: වයස අවුරුදු 25ට අඩු වීම. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ හා...

Read More

අභ්‍යාසලාභී බැංකු සහායක තනතුර සදහා උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගැනේ.

අභ්‍යාසලාභී බැංකු සහායක යුනියන් බැංකුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සුදුසුකම්: ඉංග්‍රීසි හා ගණිතය යන විෂයන්ට...

Read More
Loading